Seuran säännöt

Tampereen Ju-Jutsukoulu ry  

TOIMINTASÄÄNNÖT  

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli  

Yhdistyksen nimi on Tampereen Ju-Jutsukoulu ry.  

Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.  

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.  

Seuran toiminta-alueena on Pirkanmaa.  

2 § Seuran tarkoitus  

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran  toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja  terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja  tarpeidensa mukaisesti.  

3 § Tarkoituksen toteuttaminen  

Tarkoitustaan seura toteuttaa:  

1 Tarjoamalla:  

– kunto- ja terveysliikuntatoimintaa  

– kilpaurheilua  

– päivä-, kerho-, ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa  

– tiedotus- ja suhdetoimintaa  

– koulutustoimintaa.  

2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.  3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.  

Toimintansa tukemiseksi seura voi:  

– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia  irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai  rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa  

– harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista  elinkeinotoimintaa.  

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä  

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran kokous.  

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura  on. 

5 § Seuran jäsenet  

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja  päätöksiä.  

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran  juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.  

Toimihenkilöjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka toimii seurassa toimihenkilötehtävissä.  Toimihenkilöjäsenyys on määräaikainen ja sidottu jäsenen toimimiseen toimihenkilötehtävässä.  

Ainaisjäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on toiminut  seurassa pitkään ja/tai ansiokkaasti mutta ei kuitenkaan täytä kunniajäsenyyden vaatimuksia.  

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin  merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.  

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen  henkilön.  

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee  seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.  

6 § Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin ja urheilun oikeusturvalautakunnan ja eettisten asioiden  kurinpitolautakunnan toimivaltaan  

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat:  

– urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja Reilun pelin periaatteisiin  

– Suomen Olympiakomitean asettaman urheilun oikeusturvalautakunnan ja urheiluyhteisön yhteisen  eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan  

– liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia  koskeviin kurinpitomääräyksiin  

– noudattamaan yllä mainittujen oikeusturvalautakunnan ja kurinpitolautakunnan päätöksiä.  

7 § Seurasta eroaminen  

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle  taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan  tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroavalta jäseneltä ei peritä avoimia erääntymättömiä  jäsen- ja harjoitusmaksuja, mutta erääntyneet jäsen- ja harjoitusmaksut tulee suorittaa.  

8 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta  

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsen- tai  harjoitusmaksun maksamatta.  

9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet  

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:  

– seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä  – niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja  päätöksiä  

– urheilun eettisiä periaatteita 

– kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen  lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä  – kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä.  

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti  sitoutunut näihin sääntöihin.  

Rangaistavaa on:  

– toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet  – näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta  – niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden  määräysten ja päätösten vastainen toiminta  

– syyllistyminen dopingrikkomukseen  

– toimiminen seuran tarkoitusta vastaan  

– seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella  – liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen  

– syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu  ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen  

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat muun muassa:  

– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen  

– julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran  toiminnassa tai sen ulkopuolella  

– tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin  

– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa  

– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu  

– urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi  

– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys  

– vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta  

– lainvastainen mainonta  

– seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako  teosta rikosoikeudellinen rangaistus  

– rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella  

– lahjonta.  

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen,  kilpailukielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.  

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista  rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.  

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle  kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.  

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi  päivää sen jälkeen, kun päätös on toimitettu hänelle kirjallisesti. Päätös voidaan antaa todisteellisesti  tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.  

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan  maksuja.  

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä  mainituissa antidopingsäännöstöissä.  

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä  ensisijainen kurinpitovalta. Mikäli kyse on urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten  kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, käsitellään kurinpitoasia kyseisessä kurinpitolautakunnassa. Seuran tulee ottaa huomioon muussa elimessä tehdyt päätökset omassa  kurinpitomenettelyssään.  

10 § Jäsen- ja harjoitusmaksut  

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien jäsen- ja harjoitusmaksujen sekä  kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Toimihenkilöjäseniltä,  ainaisjäseniltä, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksuja.  

Jäsen- ja harjoitusmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.  

11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset  

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja  syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Seuran kokous  voidaan järjestää myös kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena.  

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen  kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan  sähköpostiosoitteeseen.  

Varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen etänä osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen  kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna määräpäivänä. Jos jäsen ilmoittaa  osallistuvansa kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla, sitoo ilmoitus  osallistumistavasta jäsentä määräpäivän jälkeen.  

12 § Kevät- ja syyskokous  

Kevätkokouksen asiat  

1 Avataan kokous  

2 Valitaan kokoukselle  

a) puheenjohtaja  

b) sihteeri  

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

d) ääntenlaskijat  

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet  

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto  tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus  

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille  

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

8 Päätetään kokous 

 

Syyskokouksen asiat  

1 Avataan kokous  

2 Valitaan kokoukselle  

a) puheenjohtaja  

b) sihteeri  

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

d) ääntenlaskijat  

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet  

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 

6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

7 Vahvistetaan jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus eri jäsenluokissa 

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio  

9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja  

10 Valitaan hallituksen muut jäsenet  

11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai  varatoiminnantarkastaja  

12 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on  jäsenenä  

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

14 Päätetään kokous  

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä  hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.  

13 § Seuran ylimääräinen kokous  

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous  niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin  määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa  on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.  

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat  tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

  

14 § Pöytäkirja  

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran  kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.  

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

15 § Äänestys  

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet  annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö).  Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista  äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan  ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys  suljettuja lippuja käyttämällä.  

Jokaisella ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä,  toimihenkilöjäsenellä, ainaisjäsenellä, sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.  Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.  

16 § Seuran hallinto  

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu  puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 4–6 jäsentä.  

Hallitukseen valitaan eri lajien edustajia, jotka edustavat jäsenistöä monipuolisesti.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he  katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja  hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.  

Hallituksen tehtävänä on erityisesti  

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset  

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa  

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 

4 Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous  

5 Hoitaa seuran taloutta  

6 Pitää jäsenluetteloa  

7 Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus  

8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten  

9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa  

10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

11 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 

12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 

13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii  

14 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta  ennen kevätkokousta.  

17 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.  

18 § Nimenkirjoittajat  

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen. Nimenkirjoittajien  on oltava täysi-ikäisiä.  

19 § Jaostot ja joukkueet  

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran  hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.  

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen ja  seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti  yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.  

20 § Sääntöjen muuttaminen  

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä  annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

21 § Seuran purkaminen  

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista  äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.  

22 § Seuran varojen luovuttaminen  

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen  liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen  mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.  

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.  

23 § Saavutetut jäsenoikeudet  

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät ainais- ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla.  Määräaikaisen toimihenkilöjäsenyyden alaiset jäsenoikeudet säilyvät toimihenkilöjäsenyyden  määräaikaisuuden loppuun.